Gunawan , I. ., & Syafitri, A. . (2021). Komplikasi Tiroidektomi Endoskopik pada Nodul Tiroid Ganas: Sebuah Tinjauan Pustaka. Jurnal Llmu Bedah Indonesia, 49(1), 50–66. https://doi.org/10.46800/jibiikabi.v49i1.137