Gunawan , I. . and Syafitri, A. . (2021) “Komplikasi Tiroidektomi Endoskopik pada Nodul Tiroid Ganas: Sebuah Tinjauan Pustaka”, Jurnal llmu Bedah Indonesia, 49(1), pp. 50–66. doi: 10.46800/jibiikabi.v49i1.137.